Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Nassau Clothing B.V. en/of een aan haar gelieerde onderneming (hierna te noemen "Nassau Tailors", "wij", "onze" of "ons") en haar klanten ("Klant", "u" of "uw"), die online worden gedaan op www.nassautailors.com ("Website").

Bedrijfsgegevens:

Nassau Clothing B.V.
Nieuwe 's-Gravelandseweg 1M
1405 HH Bussum
KvK: 83112146
BTW: NL862732633B01
E: info@nassautailors.com

2. Rekening

Voor bepaalde functies of diensten die op of via onze Website worden aangeboden, kan het nodig zijn dat de Klant zich registreert. Als tegenprestatie voor het gebruik van de Website verklaart u dat u meerderjarig bent om een bindend contract te vormen. U bent volledig verantwoordelijk voor uw activiteiten op de Website (financieel of anderszins), inclusief het eventuele gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord. De Klant garandeert dat de door hem/haar op de Website ingevoerde informatie met betrekking tot hem/haar en, indien van toepassing, accuraat, actueel en volledig is. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account als gevolg van het niet veilig en vertrouwelijk houden van de informatie.

3. Bestellingen

U voltooit uw bestelling door deze Voorwaarden te accepteren en het betalingsproces te voltooien. Zodra uw bestelling door Nassau Tailors is ontvangen, ontvangt u een orderbevestiging en een betalingsbewijs naar de e-mail die u ons heeft verstrekt. Hiermee delen wij u mee dat wij uw bestelling en betaling hebben ontvangen. Nassau Tailors behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling die u bij ons indient te accepteren, te weigeren, in de wacht te zetten of te annuleren, bijvoorbeeld als gevolg van het niet beschikbaar zijn van stof of een andere omstandigheid. De Klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens onmiddellijk aan Nassau Tailors te melden.

Wanneer Nassau Tailors na ontvangst van de bestelling naar eigen goeddunken aanvullende informatie van u nodig heeft, kan Nassau Tailors contact met u opnemen met het verzoek de informatie aan te vullen. Nassau Tailors behoudt zich het recht voor om de bestelling op te schorten of te annuleren wanneer de gevraagde informatie niet tijdig of onvolledig wordt verstrekt.

Na afronding van de bestelling en het betalingsproces is het niet mogelijk de bestelling te wijzigen of te annuleren. De klant is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die bij het indienen van de bestelling wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de stofkeuze en aanpassingen. Met betrekking tot op maat gemaakte producten geldt een beperkt retourbeleid zoals verduidelijkt in artikel 4 hieronder.

De status van de bestelling kan worden gecontroleerd door in te loggen op uw account op onze Website.

4. Herroepingsrecht en retourbeleid

Standaard producten

Bij aankoop van standaardproducten op onze Website heeft u het recht de overeenkomst, zonder opgave van redenen, gedurende 30 dagen te ontbinden. Nassau Tailors mag naar de reden van deze ontbinding vragen, maar de Klant is niet verplicht zijn reden(en) op te geven.

Producten op maat of op bestelling

Hoewel wettelijk geen herroepingsrecht geldt voor contracten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant of die zijn aangepast aan persoonlijke wensen, biedt Nassau Tailors haar klanten het beperkte recht om het (de) product(en) binnen 14 dagen nadat de bestelling aan de klant is geleverd, kosteloos door een plaatselijke kleermaker te laten wijzigen indien het (de) product(en) de klant niet past (passen). Slechts in het uitzonderlijke geval dat een wijziging door een plaatselijke kleermaker niet mogelijk is, zal Nassau Tailors haar Klanten de mogelijkheid bieden het (de) product(en) kosteloos opnieuw te laten maken. Dit recht kan uitdrukkelijk niet zo worden gebruikt dat meerdere producten worden besteld om uit te kiezen en een deel van de bestelling wordt geretourneerd. De aanvaarding van een retourzending onder dit beding is ter beoordeling van Nassau Tailors, en Nassau Tailors is niet verplicht de retourzending van door de klant gemaakte producten te aanvaarden, behalve wanneer de reden van de retourzending rechtstreeks voortvloeit uit een fout van Nassau Tailors.

De in deze clausule genoemde termijn van 30 dagen ("Retourtermijn") gaat in op de dag nadat het product door de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, is ontvangen:

indien de Consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door de Klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Nassau Tailors kan één bestelling van meerdere producten met verschillende levertermijnen weigeren, mits hij de Klant hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.

indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant het product en de verpakking met zorg behandelen. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. De Klant mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen; voor aanpassingsdoeleinden. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de producten te dragen voor andere doeleinden dan het passen en/of buitenshuis. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn omgang met het product anders dan toegestaan in dit artikel 10.

De Klant die van zijn recht op retour als bedoeld in dit artikel gebruik wil maken, meldt dit binnen de Retourtermijn aan Nassau Tailors door middel van het door Nassau Tailors verstrekte retourformulier.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in artikel 13, zendt de Klant het product terug, dan wel overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) Nassau Tailors. De Klant retourneert het product met alle relevante toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door Nassau Tailors verstrekte instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht berusten bij de Klant. De Klant draagt de kosten voor het terugzenden van het product.

‍5. Metingen

Nadat de bestelling door de Klant is geplaatst, voegt Nassau Tailors de maten van de Klant die in het bezit zijn van Nassau Tailors ("Metingen") toe aan de bestelling. De Klant geeft hierbij toestemming om haar Metingen opnieuw te gebruiken voor de uitvoering van de bestelling.

Indien Nassau Tailors niet over bestaande metingen van de Klant beschikt, wordt de Klant verzocht zijn metingen per e-mail of telefoon door te geven. Nassau Tailors accepteert alleen metingen van door Nassau Tailors aangestelde en/of goedgekeurde stylisten ("Nassau Tailors Stylists"). Alleen voor zover nodig zullen Nassau Tailors en de Klant een afspraak maken om de maten van de Klant op te meten op een met Nassau Tailors overeengekomen locatie.

Wanneer de Klant, in strijd met deze Voorwaarden, aan Nassau Tailors zelf of door een niet door Nassau Tailors geïnstrueerde derde maten verstrekt, draagt de Klant het risico voor de juistheid en nauwkeurigheid van die maten.

6. Productinformatie en beschikbaarheid

De informatie en inhoud op onze website(s) kunnen fouten, onnauwkeurigheden en/of omissies bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijs, aanbiedingen en beschikbaarheid. Nassau Tailors behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden en/of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op de website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, zelfs nadat u uw bestelling hebt ingediend. Nassau Tailors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten en/of schade als gevolg van dergelijke fouten, onjuistheden of weglatingen.

Door beperkingen in de levering en/of fabricage kunnen sommige van onze producten beperkt beschikbaar zijn voor aankoop. Nassau Tailors kan de beschikbaarheid van een specifiek product niet garanderen en behoudt zich het recht voor een product van de website te verwijderen of de beschikbaarheid ervan voor aankoop op elk moment te wijzigen, ook nadat u een bestelling hebt ingediend. In het geval Nassau Tailors een product of een specifieke stof die u besteld heeft niet kan leveren, zal Nassau Tailors naar eigen goeddunken: i) contact met u opnemen om een andere stof voor uw kledingstukken te selecteren; of ii) de bestelling annuleren en uw aankoopbedrag terugbetalen. Indien de nieuw gekozen stof een andere prijs heeft dan de oorspronkelijk gekozen stof, zal Nassau Tailors u het verschil terugbetalen of u het verschil in rekening brengen.

Nassau Tailors behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen welke producten op de verschillende websites beschikbaar zullen zijn.

7. Levering

Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en diensten. Als wij de bestelling accepteren, zullen wij ons best doen om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als plaats van levering geldt het adres dat u bij de bestelling aan ons kenbaar maakt. De levering kan plaatsvinden op een door de klant opgegeven adres of in een winkel. Nassau Tailors stuurt u per e-mail een bericht met, indien beschikbaar, een trackingnummer wanneer de bestelling is verzonden naar de door u opgegeven en in de orderbevestiging vermelde leveringsplaats.

Indien de levering vertraging oploopt, of indien de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling in kennis gesteld. In dat geval heeft de Klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren, maar zonder recht op vergoeding van eventuele schade. Nassau Tailors zal het betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nassau Tailors tot het moment van bezorging aan u of een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nassau Tailors kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de verzending of levering, al dan niet veroorzaakt door de Klant als gevolg van onbeschikbaarheid om de levering op te halen, onjuiste leveringsinformatie, of onwil om de vereiste douane te betalen indien van toepassing.

De verzendkosten worden aangegeven tijdens het boekingsproces op de Website en door de Klant betaald bij het afronden van de bestelling. Extra verzendkosten en invoerrechten/douane kunnen van toepassing zijn afhankelijk van het land waar de Klant woont, die uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Klant als de geregistreerde importeur.

8. Betaling

Geen enkel recht met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst(en) kan worden ingeroepen voordat het voorschot met betrekking tot de bestelling door Nassau Tailors is ontvangen.

Wanneer een Klant een overeengekomen bedrag niet betaalt, stuurt Nassau Tailors een betalingsherinnering waarin de Klant 14 dagen de tijd krijgt om het verschuldigde bedrag te betalen. Indien betaling binnen deze termijn van 14 dagen uitblijft, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Nassau Tailors gerechtigd redelijke buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,-; en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-.

9. Prijzen

De prijzen op de Website worden weergegeven in Euro en zijn inclusief BTW. De Klant is verantwoordelijk voor alle valutawissel of betalingskosten die door zijn betalingsprovider of financiële instelling in rekening worden gebracht bij het verrichten van de betaling.

De prijzen op de website van Nassau Tailors kunnen worden gewijzigd. Nassau Tailors behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten op haar website te allen tijde te wijzigen.

10. Gebreken

Elke klacht van de Klant die gebaseerd is op een gebrek in de kwaliteit of de staat van de producten moet binnen twee weken na de datum van levering aan Nassau Tailors worden meegedeeld.

Wanneer Nassau Tailors in overeenstemming met deze voorwaarden in kennis wordt gesteld van een geldige claim met betrekking tot producten die gebaseerd is op een gebrek in de kwaliteit of de staat van de goederen, heeft Nassau Tailors het recht om naar eigen goeddunken de goederen kosteloos opnieuw te maken of de producten te repareren.

11. Disclaimer

Nassau Tailors heeft alles in het werk gesteld om de informatie en kleuren van onze producten en stoffen op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven en zal dat ook blijven doen. Wij streven er altijd naar om de kleuren en vormen en karakteristieke kenmerken van elk product waarheidsgetrouw weer te geven. Echter, als gevolg van digitale weergave van beelden op het internet, kan de weergave van de kleuren variëren afhankelijk van de kleurinstellingen van het scherm van het apparaat dat de Klant gebruikt en resulteren in afwijkingen van de werkelijke kleuren. Nassau Tailors garandeert niet dat de juiste kleur of textuur van het product nauwkeurig wordt weergegeven op het scherm van uw apparaat.

Hoe een op onze website gekocht product wordt gebruikt is de verantwoordelijkheid van de drager van het product en hoe het wordt bewaard is de verantwoordelijkheid van de houder van het product.

12. Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Nassau Tailors alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die de Klant lijdt indien het door de Klant bestelde product niet (tijdig) beschikbaar en/of geleverd is.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel 13 (Overmacht), en voor zover de wet dit toelaat, is de aansprakelijkheid van Nassau Tailors in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.

13. Overmacht

Elk geval van overmacht zal leiden tot opschorting van de verplichtingen die door de overmacht worden getroffen en de partij die door de overmacht wordt getroffen zal niet aansprakelijk zijn als gevolg van het niet kunnen nakomen van deze verplichtingen. Nassau Tailors is niet aansprakelijk voor een tekortkoming die voortvloeit uit een geval van overmacht. Dit omvat zonder beperking overheidsingrijpen, oorlogen, burgerlijke onrust, kaping, brand, overstroming, ongeval, storm, stakingen, uitsluiting, terroristische aanslagen, onderbreking van communicatiemiddelen, die Nassau Tailors of zijn leveranciers treffen.

Indien duidelijk is dat de periode van overmacht langer dan twee maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14. Privacy

De Privacyverklaring van Nassau Tailors is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt deel uit van deze Voorwaarden. De Privacyverklaring van Nassau Tailors is te vinden op de Website van Nassau Tailors en via de volgende link: www.nassautailors.com/privacy-policy.

15. Slotbepalingen

Indien Nassau Tailors zich op een bepaald moment niet op een van de bepalingen van de Voorwaarden beroept, betekent dit niet dat zij zich er op een later tijdstip niet op kan beroepen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden (of een deel van een bepaling) door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit ongeldig wordt bevonden, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht geen deel uit te maken van de overeenkomst met de klant en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast.

Nassau Tailors behoudt zich het recht voor de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. De huidige versie van de Voorwaarden zal op de Website worden weergegeven vanaf de datum waarop wijzigingen van kracht worden.

Voor vragen/informatie kan de klant contact opnemen met de serviceafdeling op telefoonnummer: +31643969810 of op het e-mailadres: info@nassautailors.com

Indien Klant niet tevreden is over het product of over andere producten en/of diensten van Nassau Tailors, heeft Klant de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de serviceafdeling op telefoonnummer +31643969810 of op e-mailadres info@nassautailors.com. Dit dient te gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop Klant de reden voor het indienen van de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.